Huishoudelijk Reglement DBT – seizoen 2023-2024  

A. Algemeen.

Art. 1. Betaling van het lidgeld betekent automatisch dat men akkoord gaat met onderstaande reglementen, dewelke jaarlijks door het bestuur kunnen herzien/aangepast worden. Tevens wordt verwacht dat iedereen die lidgeld betaalt op de hoogte is van ons beleid inzake de privacy wetgeving (GDPR) (zie onderaan).

Art. 2. Slechts zij die het jaarlijks lidgeld betaald hebben, worden tot de trainingen toegelaten op de uren van hun groep, zoals voorzien in het weekschema, dat naargelang de noodwendigheden kan aangepast worden.

Art. 3. Het lidgeld en de wijze van betaling wordt elk jaar door het bestuur vastgesteld.

Art. 4. Men is slechts verzekerd vanaf het ogenblik dat het jaarlijks lidgeld betaald is (sportverzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende de trainingen en de wedstrijden).

Art. 5. Leden die, om welke reden dan ook, wegblijven, hebben geen recht op terugvordering van het lidgeld of gelijk welke voordelen in natura.

Art. 6. Gedurende de schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie) kan beperkt verder gezwommen worden. Voor deze perioden zal elk jaar een bijzondere regeling worden bekendgemaakt.

Art. 7. Gezien officiële mededelingen voor zwemmers(sters) of ouders op de website www.zwemclubberingen.be worden gepubliceerd, wordt iedereen verondersteld deze informatiebron regelmatig te raadplegen.

Art. 8. Iedereen die zich gedurende de trainingen, wedstrijden en/of andere organisaties van de vereniging onwelvoeglijk of onsportief gedraagt en daardoor de goede werking en/of de goede naam van de club nadelig beïnvloedt of de veiligheid van de andere leden in het gedrang brengt, kan door het bestuur worden geschorst en in erge gevallen uit de vereniging worden gesloten. Geschorste of uitgesloten leden hebben geen recht op terugvordering van het lidgeld.

Art. 9. Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af van ongevallen voortkomend uit het niet navolgen van de richtlijnen zoals beschreven in dit reglement of conform het reglement van de zwembaduitbater Sportoase.

Art. 10. Iedereen dient de richtlijnen van de trainers(sters), clubafgevaardigden en bestuursleden, alsook de reglementen opgesteld door Sportoase of de reglementen van de andere zwembaden strikt na te leven.

Art. 11. Men begeeft zich slechts te water na toestemming van de trainer(ster). De zwemmers(sters) begeven zich naar de startkant van het bad en wachten daar. De zwemmers(sters) mogen max. 10 min. voor het begin van de training aanwezig zijn in het zwembad.

Art. 12. De kleedkamers zijn geen speelkamers. De zwemmers(sters) dienen de kledingstukken en de eigendommen van de andere leden te respecteren. Na het omkleden verlaat men onmiddellijk de kleedkamers en dit ten laatste 15 min. na de training.

Art. 13. De kleedkamers zijn onbewaakt. Iedereen wordt verzocht geen geld en andere waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten en hun persoonlijke bezittingen (badmutsen e.d.) te merken. De opbergkastjes bieden een veilige opbergplaats op voorwaarde dat ze met behulp van een muntstuk van € 2 gesloten worden, hiervoor is elke zwemmer zelf verantwoordelijk.

Art. 14. Lopen, trekken en duwen langs het bad, alsook het induwen en ingooien van andere leden in het zwembad is verboden. Ook gevaarlijke spelen (bv. “kopje onder duwen”) zijn verboden.

Art. 15. Het gebruik van toestellen, eigendom van Sportoase (vb. drijfmatten, duikpop, waterglijbaan, recreatieruimte, sauna's e.d.), is verboden tenzij bij toelating van Sportoase (éénmaal per trimester) en onder toezicht van de trainers(sters).

Art. 16. De zwemmers(sters) houden zich aan de richtlijnen opgelegd door hun verantwoordelijke trainer(ster). Bij het niet navolgen hiervan heeft de verantwoordelijke trainer(ster) het recht de zwemmer(ster) uit het zwemwater te verwijderen. De zwemmer(ster) blijft in dat geval op de zitbanken in het bad wachten tot het einde van de training. Leden die zich onttrekken aan het toezicht vallen vanzelfsprekend niet meer onder de verantwoordelijkheid van de trainer(ster) en het bestuur. Bij herhaald wangedrag kan het bestuur de zwemmer(ster) de toegang tot het bad op de trainingsuren, voor een bepaalde periode verbieden (tot max. 1 maand). Wanneer hierna nog geen beterschap in het gedrag van de zwemmer(ster) optreedt, zal artikel 8 van het reglement toegepast worden.

Art. 17. Iedereen heeft de mogelijkheid individuele of gemeenschappelijke kleedkamers te gebruiken. De leden gebruiken de kleedkamers zoals weergegeven onder de rubriek "Uren-kleedkamerverdeling" op onze website www.zwemclubberingen.be. De jongens en meisjes die zich niet zelfstandig kunnen omkleden en vergezeld zijn van een (groot)ouder of andere volwassene, worden verzocht zich om te kleden in de individuele kleedhokjes en hun kleding op te bergen in de daarvoor voorziene opbergkastjes.

Art. 18. Voor en na de trainingen is het verboden dat leden van DBT, al of niet in het bijzijn van hun ouders, zwemmen en/of de recreatie gedeelten van het zwemcomplex gebruiken tenzij er extra betaald is, aan Sportoase, door de ouders voor het betreffende DBT-lid. Na betaling aan de kassa dienen ze zich om te kleden in kleedkamers die voorzien zijn aan de publieke ingang.

             

B. Competitie.

Art. 19. Elke competitiezwemmer(ster) is het in eerste instantie aan zichzelf verplicht, de kansen die hem/haar in onze club geboden worden maximaal te benutten en bijgevolg voldoende aan de trainingen deel te nemen. Praktisch: alle competitiegroepen A1, A2, B1, B2 en C dienen 75% van de trainingen aanwezig te zijn. Afwijkingen hierop kunnen enkel verkregen worden na overleg met het trainerskorps en instemming van het bestuur. Langdurige afwezigheid bij trainingen (meer dan twee weken, bv. omwille van verlof) moet vooraf aan de trainer(ster) gemeld worden.

Art. 20. Van elke competitiezwemmer(ster) wordt bovendien verwacht dat hij/zij ernstig met de zwemsport begaan is en er dus voortdurend naar streeft om tijdsverbeteringen te realiseren.

Art. 21. De zwemmer(ster) die aangeduid wordt om onze club te vertegenwoordigen op belangrijke wedstrijden (Vlaamse of Belgische kampioenschappen), is verplicht hieraan gevolg te geven (behoudens ernstige redenen). Een zwemmer kan enkel aangeduid worden indien in orde met Art 19. Bij voorbereiding grote kampioenschappen dienen de geselecteerde zwemmers op alle trainingen aanwezig te zijn. Indien door omstandigheden het programma niet volledig kan worden gevolgd, wordt in samenspraak met de trainer, een aangepast programma en al dan niet deelname aan de kampioenschappen besproken. Uitzondering wordt gegeven voor zwemmers die wensen deel te nemen aan het Vlaams Zomercriterium. Zij mogen deelnemen zonder het voorgestelde trainingsprogramma te volgen, maar mits het betalen van het nodige inschrijvingsgeld.

Art. 22. Voor alle andere wedstrijden is de zwemmer(ster) vrij al dan niet deel te nemen. Hij/zij zal zijn/haar keuze wel tijdig dienen te bepalen op de voorgeschreven wijze. Indien een zwemmer(ster) zich vrijwillig inschrijft voor een bepaalde wedstrijd en toch niet kan deelnemen dient hij/zij de sportsecretaris te verwittigen vóór de uiterste inschrijfdatum. Bij niet tijdig verwittigen dienen eventuele onkosten (waaronder oa. startgelden) door de zwemmer(ster) betaald te worden. Vrijstelling van het betalen van deze onkosten kan enkel mits het voorleggen van een gewettigde afwezigheid zoals bv. een doktersattest.

Art. 23. De competitiezwemmer(ster) dient onderstaand aantal wedstrijden te zwemmen op jaarbasis: Groepen D, B2, B1 = minimum 4, maximum 8 wedstrijden, groepen A2 en A1: minimum 5 en maximum 10 wedstrijden.

Art 24. Een zwemmer(ster) die niet voldoet aan Art 19 en/of Art 23, wordt de toegang tot de competitiegroep ontzegd na volgende acties:

1. De eerste maand niet-conform = mondelinge verwittiging;

  1. Na derde maand niet-conform: brief voor zwemmer(ster) en ouders, ook via mail, met de vermelding dat men zich dringend in orde moet stellen met de vooropgestelde voorwaarden om in de competitiegroep te blijven zwemmen. De zwemmer(ster) wordt tevens de deelname aan wedstrijden ontzegd. Ouders kunnen een gesprek aanvragen.
  2. Na vijfde maand niet-conform: de zwemmer(ster) en ouders worden verwittigd dat de zwemmer de toegang tot de competitiegroep wordt ontzegd en dat de zwemmer doorverwezen wordt naar een andere groep. Het lidgeld kan niet teruggevorderd worden, conform Art. 5 en Art. 8.

Art. 25. Voor de algemene vorming van de zwemmer wordt er gevraagd dat de competitiezwemmers 1 x per jaar aan volgende wedstrijden deelnemen:

 

    • 9- en 10-jarigen: 400 m vrije slag en 100m of 200 m wisselslag (streefdoel);
    • 11- tot en met 18-jarigen: 200 m wisselslag, 200 m vrije slag, 200 m schoolslag,

200 m rugslag én minstens één lange afstandswedstrijd (400, 800 of 1500 m);

    • 19-jarigen en ouder: vrije keuze.

Art. 26. Het competitiezwemseizoen loopt van september tot en met juni. In juli worden er enkel trainingen georganiseerd voor zwemmers die deelnemen hetzij aan het Vlaams Zomercriterium of aan de Belgische (jeugd)kampioenschappen. In de maand augustus wordt er niet getraind. In functie van de voorbereiding op grote kampioenschappen of selectie wedstrijden kunnen er ochtendtrainingen worden georganiseerd.

Art. 27. Bij deelname aan officiële wedstrijden zijn competitiezwemmers verplicht de beschikbare clubuitrusting, bekomen of aangekocht via de club, te dragen.

Art. 28. Geschorste of uitgesloten competitiezwemmers(ters) krijgen vanwege het bestuur geen toelating tot deelname aan competitiewedstrijden gedurende de periode van schorsing of na uitsluiting.

Art 29. De zwemmers die over een competitievergunning beschikken dienen 2-jaarlijks een nieuwe medische controle te ondergaan om te mogen deelnemen aan officiële competitiewedstrijden. Een formulier zal hen overhandigd worden via het sportsecretariaat. Deze nieuwe controle gebeurt tijdens de eerste maand van elk paar kalenderjaar. De zwemmers zijn vrij in de keuze van geneesheer die deze controle uitvoert. Zij brengen het ingevulde formulier ten laatste tijdens de eerste week van de tweede maand binnen bij het sportsecretariaat.

Art. 30. Het doorschuiven tussen de groepen wordt bepaald door het behalen van de vooropgestelde limieten, de tijden van januari van het vorige seizoen komen in aanmerking. Deze limieten worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast. Minstens éénmaal per jaar wordt een test event georganiseerd om extra limieten te kunnen zwemmen. Doorstromen kan enkel indien er plaats is in de hogere groep

C. Portretrecht.

Art. 31. Tijdens activiteiten van de zwemclub, of activiteiten waaraan DBT deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen of uzelf te zien kunnen zijn. Deelname aan dergelijke activiteiten betekent dat je toestemming verleent aan DBT om deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. op onze website of onze sociale media te publiceren. Elk meerderjarig lid of voogd van een minderjarig lid, die niet akkoord gaan met gepubliceerde foto’s en/of videobeelden kunnen op eenvoudige wijze, per e-mail (info.deberingsetuimelaars@gmail.com) vragen om die foto en/of video te verwijderen. De club verbindt zich ertoe in de mate van het mogelijke hier spoedig gevolg aan te geven.

D. Pivacy-verklaring

Art. 32. Zwemclub De Beringse Tuimelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. Om dit te bewerkstelligen heeft onze vereniging een privacy-verklaring opgesteld, die terug te vinden is op onze website onder de rubriek "Privacy". Iedereen die lid wordt, ingeval van minderjarige de ouders, wordt geacht deze privacy-verklaring gelezen en goed bevonden te hebben.